• Ohjeet
  • Käyttöehdot
  • Yritys
  • TyEL
  • Työehtosopimukset
  • Täydentävät tiedot
  • Yhteenveto
  • Valtakirja
  • Yritystili

Liittymisohjeet Luotettava Kumppani -palvelu

Luotettava Kumppani -palvelu
Luotettava Kumppani on edullisin ja helpoin tapa hoitaa tilaajavastuulain velvoitteet kerralla kuntoon. Liittymällä mukaan kaikki tiedon tarvitsijat saavat heti maksuttomat raportit käyttöönsä Vastuu Groupin verkkopalvelusta ja löytävät yrityksesi tiedot yhdestä paikasta. Ja mikä tärkeintä - säästät itse aikaa ja vaivaa ulkoistamalla pakolliset raportointiasiat ammattilaiselle.

Keräämme puolestasi kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset Luotettava Kumppani -raportille
• Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä.
• Selvitys työnantajarekisterimerkinnästä.
• Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä.
• Kaupparekisteriote.
• Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitelmasta.
• Todistukset TyEL-vakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta.
• Selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.
• Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
• Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

Liity heti!
Liity heti Luotettavaksi Kumppaniksi täyttämällä ja tulostamalla valtakirjasopimus.

Seuraava   >

Käyttöehdot Liittyäksesi Luotettava Kumppani -palveluun, sinun on ensin hyväksyttävä käyttöehdot

Luotettava Kumppani -palvelu on Vastuu Group Oy:n ("toimittaja") tarjoama riskienhallinnan työkalu, jolla tilaaja voi tarkistaa tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset sopimuskumppanistaan. Tämän lisäksi Luotettava Kumppani –palvelu tarjoaa sopimuskumppanin valintaan vaikuttavia lisätietoja yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden päätöksenteon tueksi. Luotettava Kumppani –palveluun liittyvien yritysten tulee antaa toimittajalle valtakirja, jonka perusteella toimittaja voi hakea yrityksen vakuutusyhtiöltä, Verohallinnolta ja muilta tahoilta tilaajavastuulaissa edellytetyt tiedot sekä Luotettava Kumppani –palvelussa julkistettavat lisätiedot toimittajan kulloinkin päättämässä laajuudessa.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan, kun yritys liittyy Luotettava Kumppani -palveluun toimittamalla valtakirjan toimittajalle. Toimittaja hakee valtakirjojen perusteella verotietoja, tapaturmavakuutustietoja, vastuuvakuutustietoja, eläkemaksutietoja, työterveyshuoltotietoja sekä liiketoimintakieltotiedot viranomaisilta, vakuutusyhtiöiltä sekä yksityisiltä toimijoilta tilaajavastuulain ja/tai Luotettava Kumppani –palvelun kulloinkin edellyttämässä laajuudessa.

Luotettava Kumppani -raporttien julkaisemisen edellytyksenä on, että yritys on antanut toimittajalle valtakirjan ja maksanut voimassa olevan hinnaston mukaiset palvelumaksut eräpäivään mennessä. Yritystä koskevat julkiset tiedot, kuten kaupparekisteri-, YTJ-rekisteri-, valtakunnallisen liikennelupajärjestelmän (VALLU) rekisteriin merkityt tiedot voimassaolevista liikenneluvista sekä yrityksen vastuuhenkilöiden liiketoimintakieltorekisteritiedot julkaistaan osana yrityksen Luotettava Kumppani -raporttia. Lisäksi, mikäli kyse on ulkomaille sijoittuneesta yrityksestä, sen tulee lähettäessään työntekijöitä Suomeen toimittaa toimittajalle tilaajavastuulain edellyttämät vastaavat tiedot sijaintimaan lainsäädännön mukaisella tai muuten yleisesti hyväksytyllä tavalla. Yritys ja toimittaja voivat myös erikseen sopia, että toimittaja hankkii tällaiset tiedot yrityksen antaman valtuutuksen nojalla. Yrityksen velvollisuutena on ilmoittaa toimittajalle yritystä koskevien tietojen muutoksista, kuten esimerkiksi laskutusosoitteen, eläkevakuutusyhtiön, tapaturmavakuutusyhtiön, vastuuvakuutusyhtiön ja työterveyshuoltoa koskevan tiedon muutoksista.

Hyväksymällä nämä sopimusehdot yritys nimenomaisesti hyväksyy sen, että toimittaja voi muuttaa Luotettava Kumppani -raportin tietosisältöä tässä kappaleessa kuvattua menettelyä noudattaen. Yritys myös nimenomaisesti hyväksyy sen, että tällaisen tietosisällön muutoksen seurauksena yrityksen toimittajalle antama valtuutus yritystä koskevien tietojen saamiseksi kolmansilta osapuolilta ja tietojen julkaisu Luotettava Kumppani -palvelun kautta päivittyy automaattisesti uuden tietosisällön asettamien vaatimusten mukaiseksi ja päivitetyissä sopimusehdoissa kuvatun mukaiseksi valtuutukseksi, edellyttäen, että toimittaja noudattaa tässä kappaleessa kuvattua menettelyä. Jos toimittaja muuttaa Luotettava Kumppani -raportin tietosisältöä, näitä sopimusehtoja tai sopimusehtojen liitteenä olevan valtakirjan sisältämää valtuutusta, toimittaja ilmoittaa tällaisesta muutoksesta vähintään 30 päivää etukäteen sähköpostitse yrityksen nimeämälle yhteyshenkilölle sekä toimittajan verkkosivuilla www.vastuugroup.fi. Ilmoituksessa on kuvattava muutoksen sisältö ja perusteet ja niistä seuraava muutos sopimusehtoihin ja yrityksen toimittajalle antamaan valtuutukseen. Jos yritys ei hyväksy muutosta, yrityksellä on oikeus irtisanoa Luotettava Kumppani -palvelun tilaus päättymään ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle ennen muutoksen voimaantulopäivää. Yrityksellä ei ole oikeutta jatkaa Luotettava Kumppani -palvelun käyttöä, jos yritys ei hyväksy muutettuja sopimusehtoja ja valtuutusta. Jatkamalla Luotettava Kumppani -palvelun käyttöä yritys hyväksyy muutetut sopimusehdot ja muutoksen yrityksen toimittajalle antaman valtuutuksen sisältöön.

Yrityksen Luotettava Kumppani -raportti tulee saataville toimittajan verkkopalveluihin noin kahden viikon kuluessa valtakirjan toimittamisesta toimittajalle edellyttäen, että palvelumaksu on suoritettu eräpäivään mennessä. Yrityksen Luotettava Kumppani -raportti on tämän jälkeen ladattavissa toimittajan Raportti-palvelussa. Luotettava Kumppani –palveluun kuuluvien yritysten raporttien haku on maksutonta palveluun rekisteröityneille yrityksille. Toimittaja voi julkaista sille valtakirjan antaneen yrityksen tietoja muualla toimittajan muissa raporttipalveluissa sekä toimittajan muissa verkkopalveluissa. Tämän lisäksi Luotettava Kumppani –palvelun tulkintayhteenvetoja, raportteja tai raporttien osia voidaan tarjota kolmansien osapuolien EU- ja ETA-alueella tarjoamien yritystietopalvelujen ja muiden verkkopalvelujen kautta kulloinkin voimassaolevassa tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Luotettava Kumppani -raportin tiedot päivitetään vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Toimittaja laskuttaa palvelumaksun 12 kuukauden välein. Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, ellei yritys maksa vuosittaista palvelumaksua kahden kuukauden sisällä eräpäivästä. Mikäli Yrityksellä on maksamattomia maksuja toimittajalle, toimittaja edellyttää niiden maksamista ennen uuden sopimuksen solmimista. Toimittajalla on oikeus tarkistaa palvelun hintoja. Toimittaja ilmoittaa hintojen muutoksista 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa palvelun verkkosivuilla.

Toimittaja toimii ainoastaan yrityksiä koskevien tietojen välittäjänä ja ei näin ollen vastaa mistään Luotettava Kumppani-palvelun virheistä tai keskeytyksistä, palvelun sisältämien tietojen virheellisyyksistä tai puutteellisuuksista tai palvelun keskeytyksistä taikka niiden takia aiheutuvista mahdollisista suorista tai epäsuorista vahingoista. Toimittajan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa yrityksen 12 kuukauden palvelumaksun määrään. Vastuunrajoitus ei koske tilanteita joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Toimittajalla on oikeus siirtää palvelu ja siihen liittyvät vastuut, velvoitteet ja sopimukset kolmannelle osapuolelle. Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta yrityksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kuukautta (1kk) ennen sopimusehtojen muutosten voimaantuloa.

Näiden ehtojen mukainen yrityksen ja toimittajan välinen sopimus tietojen julkaisemisesta Luotettava Kumppani –palvelun puitteissa on voimassa toistaiseksi. Yritys voi irtisanoa palvelun kirjallisella irtisanomisilmoituksella ilman irtisanomisaikaa. Toimittajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus 60 päivän irtisanomisajalla. Toimittaja ei ole velvollinen palauttamaan maksettuja palvelumaksuja sopimuksen päättyessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän sopimuksen irtisanominen ei peruuta automaattisesti Yrityksen antamaa valtakirjaa ja Yrityksen tiedot säilyvät tällöin palvelun maksullisella puolella. Tiedot säilyvät palvelussa 6 vuotta, jonka aikana ja jälkeen anonymisoitua tietoa voidaan hyödyntää tilastollisissa analyyseissa ja palvelun kehittämisessä siten, että yksittäinen yritys ei ole tunnistettavissa.

Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa ja poistaa Luotettava Kumppani –statuksen ja yrityksen tiedot palvelusta ilman ennakkoilmoitusta seuraavissa tilanteissa:

  1. toimittaja saa viranomaiselta, toiselta toimittajan asiakkaalta tai muulta taholta tietoonsa, että liiketoimintakieltoon määrätty henkilö osallistuu yrityksen toimintaan siten, että on syytä epäillä hänen tosiasiallisesti johtavan yrityksen toimintaa tai hoitavan sen hallintoa.
  2. Yritys, yrityksen rekisteröidyt vastuuhenkilöt tai tosiasiallista määräysvaltaa käyttävät henkilöt ovat toimineet tavalla, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta voimassaolevaa lainsäädäntöä ja toimialan hyvää liiketapaa, hyviä tapoja ja Luotettava Kumppani-palvelun tavoitteita kohtaan ja toimittajan harkinnan perusteella yritystä ei voida tästä johtuen suositella luotettavana sopimuskumppanina.

Tämä sopimus voidaan molemmin puolin purkaa törkeissä sopimusrikkomustapauksissa päättymään välittömästi.

Näihin ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti toimittajan ja yrityksen välisin neuvotteluin 1 kk kuluessa. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Olen lukenut ja hyväksyn Luotettava Kumppani -palvelun ehdot.

Lomakkeen tietojen välittämisessä käytetään SSL-suojattua yhteyttä.
<   Edellinen Seuraava   >

Yrityksen tiedot Yrityksesi perustiedot

Yritys
Yrityksen nimi: *
Y-tunnus: *
Lähiosoite: *
Postinumero: *
Postitoimipaikka: *
Sähköposti: *
Puhelinnumero: *

Yrityksellä on erillinen laskutusosoite
Allekirjoittajat
Allekirjoittajan nimi: *
Allekirjoittajan HeTu: *
Toisen allekirjoittajan nimi:
Toisen allekirjoittajan HeTu:

Liiton jäsenyys:

Lisätietoa allekirjoittajista
Valtakirjasopimuksen allekirjoittajaksi merkitään henkilö, jonka allekirjoitusoikeus näkyy kaupparekisteriotteesta. Sopimukseen tarvitaan kaksi allekirjoittajaa, mikäli yhtiön kaupparekisteri- otteessa on maininta kahdesta allekirjoittajasta yhdessä. Kaikkien allekirjoittajien nimien tulee löytyä yhtiön kaupparekisteriotteesta. Lisäksi kaikkien allekirjoittajien henkilötunnukset on syötettävä sopimukseen.

<   Edellinen Seuraava   >

TyEL TyEL-vakuutukset

 Yrityksen TyEL-vakuutukset 
<   Edellinen Seuraava   >

Työehtosopimukset Yrityksen noudattamat työehtosopimukset

Yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa
Mikäli yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa, valitaan vaihtoehto ”Ei palkattua työvoimaa”.

Enintään 1 vakituinen tai enintään 5 tilapäistä palkansaajaa
Mikäli yrityksellä on enintään yksi vakituinen tai enintään viisi tilapäistä palkansaajaa, valitse valikosta "Yrityksellä on enintään 1 vakituinen tai enintään 5 tilapäistä palkansaajaa", minkä jälkeen valitse työehtosopimukset.

<   Edellinen Seuraava   >

Täydentävät tiedot Tapaturmavakuutus, työterveyshuolto ja vastuuvakuutus

Tilaajavastuulaki edellyttää tapaturmavakuutuksen ja työterveyshuollon tietojen ilmoittamista, mikäli yrityksellä on palkattua työvoimaa. Jos yritykselläsi ei ole palkattua työvoimaa, nämä tiedot ovat vapaaehtoisia. Voit ilmoittaa myös vapaaehtoisen vastuuvakuutuksen järjestämisestä.

Vakuutustietojen lisäämiseksi toimita kopiot vakuutustodistuksista.

Tapaturmavakuutus Vakuutusyhtiö *
Vakuutuksen numero *
Työterveyshuolto Työterveysasema *
Osoite
Vastuuvakuutus Kiellän Vastuu Groupia hakemasta ja julkaisemasta vastuuvakuutukseni tietoja
<   Edellinen Seuraava   >

Yhteenveto Tarkista syöttämäsi tiedot ja palaa tarvittaessa tekemään korjauksia

Yritys
Yrityksen nimi
Y-tunnus
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköposti
Puhelinnumero
Laskutusosoite
Yrityksen nimi
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Allekirjoittajat
Asiakkuudet / jäsenyydet
Eläkevakuutusyhtiöt
Työehtosopimukset
Vastuuvakuutus
Tapaturmavakuutus
Työterveyshuolto
Lisätietoja:
<   Edellinen Seuraava   >

Valtakirjasopimus Tulosta, allekirjoita ja postita

1. Avaa valtakirjasopimus (PDF-tiedosto):

2. Tulosta valtakirjasopimus

3. Allekirjoita valtakirjasopimus

4. Lähetä valtakirjasopimus

Lähetä sähköpostitse tai postitse
asiakaspalvelu@vastuugroup.fi
tai postitse sopimuksen vastauslähetyskuoressa

Valtakirjasopimuksen tulostus ja allekirjoitukset

Lataa Valtakirjasopimus ja tulosta se.

Sopimuksen allekirjoittavat kaikki sopimuksessa nimetyt henkilöt.

Lopuksi lähetä sopimus sähköpostitse tai postitse. Sähköpostitse lähetettäessä skannaa tai ota kuva valtakirjasta. Postitse lähetettäessä postimaksu on maksettu puolestasi.

Jos PDF-tiedoston avaus ei onnistu, lataa Acrobat reader.

Muista lähettää allekirjoitettu valtakirjasopimus!
Tarvitsemme nimenkirjoitusoikeutetun henkilön allekirjoittaman valtakirjan vero- ja eläketietojen selvittämistä varten.
<   Edellinen Seuraava   >

Rekisteröi YritystiliOnko yrityksellesi jo luotuna Yritystili?
Yritystilin kautta pääset käyttämään palveluitamme ja hakemaan Luotettava Kumppani -raportteja.

<   Edellinen

Jos yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa, sillä ei myöskään voi olla aktiivisia työehtosopimuksia.
Jos valitset tämän, aiemmin valitsemasi työehtosopimukset poistetaan listasta.

Valitse vielä työehtosopimus.

Edetäksesi sinun on ensin avattava ja tulostettava valtakirjasopimus.

Avaa sopimus vihreästä painikkeesta ja tulosta se paperille. Jos PDF-tiedoston avaus ei onnistu, lataa Acrobat reader sivulta löytyvästä linkistä.

Allekirjoita tulostettu sopimus ja postita se Vastuu Group Oy:lle.